Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er altid integreret i ydelser hos Worthwhile IT, samtidig tilbyder vi også kvalitetssikring som enkeltstående ydelse

Hos os kan du få den fulde kvalitetsikringspakke med rådgivning, planlægning og ledelse, udførelse af tests samt opfølgning eller blot delydelser som f.eks. test

Worthwhile IT har altid fokus på kvalitet, når vi leverer ydelser til dig. Helt overordnet forstår vi det som god kvalitet, når vi lever op til dine forventninger eller måske endda overgår dem. Derfor starter vi altid med at forstå dine forventninger og behov i forhold til, hvordan vi bedst kan hjælpe med vores ydelser i dit firma.

Dine forventninger og behov munder ud i de krav og specifikationer, som vi kvalitetssikrer på grundlag af.

Når Worthwhile IT kvalitetssikrer IT-systemer, indtager test i forhold til krav og specifikationer en helt central rolle, og vi anvender gennemprøvede metoder til at sikre den tekniske kvalitet med hensyn til korrekt funktion og stabil drift (se nedenfor).

Kvalitetssikring er også andet og mere end tests, f.eks. er sikring af, at et IT-system er vedligeholdesvenligt baseret på en faglig ekspertvurdering og ikke på tests.

Kvalitetssikring af ekspertydelser som rådgivning, projektstyring eller konsulentassistance sker i forhold til vores fælles forståelse af kvalitet og de behov, forventninger og krav, der skal opfyldes.

Vi afstemmer løbende forventningerne med dig i forhold til de ydelser, vi leverer: Vi spørger, om du er tilfreds. Vi spørger os selv, om vi er tilfredse. Vi bruger vores erfaring til at tage højde for mulige uhensigtsmæssigheder, der kan opstå senere.

Den endelige kvalitetssikring af vores ydelser er, at DU er tilfreds.

Krav

Som kunde vil man altid have et antal konkrete krav og forventninger i forhold til en digitaliserings‑ og IT‑løsning, hvadenten man har besluttet et bestemt køb eller blot undersøger muligheder og priser.

Når du møder Worthwhile IT, tænker vi fra starten dine behov, ideer og krav, ind i en sammenhæng, der kan kvalitetssikres. På den måde kan vi fra starten indarbejde kvalitetssikring i de oplæg til løsninger, vi præsenterer for dig.

Når vi leverer et IT-system, vi har udviklet til dig, danner dine krav danne grundlag for ibrugtagningstesten (UAT, User Acceptance Test), der markerer overleveringen af IT‑systemet til dig.

Selvfølgeligheder

Nogle krav er så selvfølgelige, at de er uudtalte. Det kan f.eks. være kravet om, at skærmtekst skal være læselig. Der kan næppe herske tvivl om, at tekst skal være læselig, men der kan opstå uenighed om, hvornår det er tilfældet. Derfor kan uudtalte selvfølgeligheder risikere at blive meget svære at håndtere, hvis de ikke bliver gjort konkrete.

I samarbejde med dig sikrer Worthwhile IT ud fra vores viden og erfaring, at det bliver konkretiseret, hvad du forventer både med hensyn til dine udtalte krav og dine uudtalte forventninger.

Med alle krav og forventninger gjort konkrete, kan vi kontrollere om de bliver opfyldt.

Eftertanker

Behov og forventninger kan opstå både, mens et IT-system bliver udviklet, og efter det er leveret. Der kan komme nye krav udefra, eller faciliteter i systemet kan ønskes udvidet. 

Worthwhile IT kender mange af de behov og krav, der kan opstå. Vi gennemgår dem med dig og ser på, hvordan de kan håndteres. F.eks. kan man fokusere på de grundlæggende krav og afvise alle opståede behov til implementation i et senere projekt. Eller man kan være åben for under projektet at medtage opståede behov.

Worthwhile IT fortager med jævne mellemrum virkelighedschecks med dig, så vi har en fælles forståelse af krav og behov samt resultater af kvalitetssikring. 

Kvalitetssikring på alle niveauer

Worthwhile IT gennemfører kvalitetskontrol under et IT-projekt for at sikre, at kvalitet er i top, og at det IT-system, der udvikles, matcher din virksomheds krav og behov.

Vi kvalitetssikrer med det overordnede mål, at dine forventninger bliver opfyldt eller overgået. Dette gør vi på 3 niveauer, både når vi sikrer vores egne ydelser og IT-systemer, og når vi udfører kvalitetssikring af andre systemer.

1. Målbar kvalitet

Dette er det klassiske QA/kvalitetssikring inden for IT. Mange krav til IT-ydelser og -systemer kan direkte kontrolleres ved tests og målinger (virker/virker ikke, større end/mindre end). Worthwhile IT anvender gennemprøvde metoder til at sikre at betingelser og tolerancer er opfyldte i forhold til specifikationer.

2. Udførelsesmæssig kvalitet

Mange krav til en ydelselses indhold kan ikke testes eller måles direkte, men kvalitetssikres ved at foretage en faglig vurdering: F.eks. om et IT-system fremadrettet vil være nemt at vedligeholde, eller om dokumentionen af et IT-system er fyldestgørende.

Den faglige vurdering skal holdes op imod dine forventninger og behov, hvis du f.eks. forventer, at et IT-system kun skal dække et midlertidigt behov, så er det naturligt at slække på standarderne for vedligeholdbarhed, sammenlignet med et IT-system,  der forventes at skulle eksistere i al forudseelig fremtid.

3. Oplevet kvalitet

Der er krav til IT-systemer, der udelukkende kan baseres på en fælles forståelse af dine forventninger. Dette er typisk krav til brugsoplevelsen: F.eks. et krav om at en brugergrænseflade være logisk opbygget, eller at eventuelle fejlmeddelser skal være gennemskuelige og hjælpe brugeren videre. Det kræver, at vi har en fælles forståelse af svar på spørgsmål som: Hvad er en logisk opbygget brugergrænseflade for dig og brugere i din virksomhed? Hvad skal der til for at en fejlmeddelse hjælper jer videre? Hvornår oplever du, at du får leveret, det du forventer som god kvalitet?

Bløde ydelser som f.eks. rådgivning og konsulentbistand skal være af høj standard, og du skal føle dig godt hjulpet både på kort og langt sigt. Her taler vi igen om oplevelsen af kvalitet, der er nødt til at tage udgangspunkt i en gensidig forventningsafstemning, der har etableret en fælles forståelse af dine behov og forventninger.

Ved forventningsafstemningen bruger vi vores viden og erfaring til at give input til spørgsmål som: Hvad godt nok? Hvad mangler der ofte i denne type projekt? Hvad vil der ske, når vi går ud af døren? Har vi efterladt den nødvenlige information, og har vi sat den rigtige retning til, at du selv kan komme videre? Er der skjulte ricisi?

Tekniske tests

På de mest grundlæggende niveauer sikrer tekniske tests, at IT-systemer fungerer forudsigeligt og stabilt. Disse tests kommer dels direkte fra dine krav til IT-systemets egenskaber, det kan f.eks. være at klokkeslet skal kunne angives i lokal tid for et hvilket som helst sted i verden, dels fra Worthwhile ITs krav til teknisk forudsigelighed og stabilitet, som f.eks. at værdier, der gemmes i en database, skal kunne fremhentes præcist og uden at være blevet ændret.

Når Worthwhile IT udvikler et IT-system er løbende tekniske tests en integreret del af selve udviklingen og en vigtig del af vores procedurer til at kvalitetssikre vores arbejde. 

Sådanne tekniske tests udføres dels manuelt og halv-automatisk af de enkelte udviklere, dels centralt og automatisk i miljøer, der ligner de endelige produktionsmiljøer så meget som muligt. 

Tekniske tests under udviklingen foretages altid Worthwhile IT med mindre udviklingen foretages af en 3.-part. 

Vores filosofi er, at desto tidligere og tættere på de, der udvikler et system, en fejl eller uhensigtsmæssighed bliver opdaget, desto hurtigere og nemmere er den at rette. Fejl og uhensigtsmæssigheder, der opdages tidligt, giver også mulighed at hindre at fejl af samme type optræder gentagende gange.

Vi lægger derfor også stor vægt testen af realistiske brugsscenarier starter allerede under udviklingen. På den måde kan kvalitetssikringen af integration, sikkerhed, hastighed, stabilitet og leverbarhed starte allerede hos de enkelte udviklere, selvom flere af disse kvalitetskrav først kan valideres endeligt i miljøer, der er specialiceret til verifikation inden egentlig systemerne sættes i endelig drift.

Foruden at Worthwhile IT udfører kvalitetssikring af egen udvikling med tekniske tests, kan vi også som enkeltstående ydelse rådgive og yde teknisk assistance til at etablere infrastruktur og metoder for andres udviklings-teams. 

Klargøring til brugstests

Det er brugstesten, der sikrer, at et IT-system lever op til kravene fra din virksomhed når det er sat endeligt i drift.

Med mindre der er tale om et meget simpelt system, vil der blive enkeltstående funktionaliteter klar til brugertest løbende. Derfor skal brugstest af et IT-system altid foretages på versioner, hvor det er tydeligt, hvad der er klart til at blive testet, og hvad der ikke er. 

En version af et IT-system, der brugstestes indeholder også ofte ændringer af tidligere testede komponenter, enten fordi disse er blevet korrigeret på grund af fejl eller uhensigtsmæssigheder eller af hensyn til nye funktionaliteter.

Worthwhile IT sikrer altid, at det altid er klart hvorfor en funktionalitet evt. skal testes igen, hvilke ændringer  og tilføjelser IT-systemet har er i forhold til tidligere versioner samt giver en vurdering af andre særlige fokusområder for brugstesten. 

Brugstests og ibrugtagning

Brugstests er den klassiske QA (Quality assurance), der måler et IT-system mod kravene til systemet fra dig. Det vil sige sikring af kvaliteten i forhold til de krav og behov, der er vigtige for din virksomhed, dine kunder og dine brugere.

Worthwhile IT tilstræber, at brugstesten giver så realistisk et billede som muligt af et IT-systems kvalitet, når det er i drift ude i din virksomhed. Det sikres bedst i samarbejde med din organisation og dine slutbrugere. Den ideelle sitaution er, at I kan fungere som rådgivere under brugstesten – og måske endda være med til at udføre den. Naturligvis under  hensyntagen type og omfanget af brugstest og jeres ønsker og muligheder for at investere ressourcer i disse tests.

Inden brugstesten påbegyndes udarbejder Worthwhile IT en testplan i samråd med dig, så vi er sikre på, at brugstesten måler kvaliteten i forhold til de krav, du forventer honoreret.

Brugstest kan ses som forberedelse til ibrugtagningstesten, hvor det skal sikres, at IT-systemet er klart til at blive taget i drift.

Ibrugtagningstesten (UAT, User Acceptance Test) kan opfattes som den sidste brugstest, der omfatter sikring af, at alle krav til IT-systemet er opfyldt både med hensyn til funktionalitet og til andre krav så som f.eks. hastighed og sikkerhed (non-funktionelle krav), og at overleveringen til dig dermed kan ske.

Dette er blot en overordnet beskrivelse af KVALITETSSIKRING, som det foregår med Worthwhile IT. KONTAKT OS for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med kvalitetssikring hos DIG.

Vi kommer gerne forbi med en uforpligtigende præsentation af, hvordan Worthwhile IT kan hjælpe med hensyn til kvalitetssikring foruden også vores andre ydelser inden for digitalisering, software og IT: Rådgivning, Projekter og Konsulenter, Udvikling, IT- og Software-arkitektur og Sikkerhed.

Er din interesse blevet fanget?

Lad os tage en snak om mulighederne for at hjælpe i DIN forretning
Når det er vigtigt
WorthwhileIT.dk bruger cookies
Vi benytter cookies, der er nødvendige for websitets funktion. Desuden bruger vi cookies for at indsamle statistik om besøgendes brug af websitet.